NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN SUPRAVEGHERE VIDEO

1. DEFINITII

Legea aplicabila sau GDPR inseamna Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).

Date cu caracter personal/Date Personale inseamna toate informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (“Subiectul datelor”), apartinand, dupa caz, angajatilor Beneficiarului, studentilor, vizitatorilor, precum si oricaror altor persoane care ne viziteaza sediul;

Persoana identificabila inseamna persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori specifici identitatii fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei in cauza, si orice alta definitie echivalenta din Legea aplicabila;

Persoană vizată înseamnă fiecare persoană fizică ale cărei Date Personale sunt prelucrate Autoritatea de supraveghere inseamna organul de supraveghere competent, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), care are ca atributii verificarea asigurarii protectiei vietii private si a datelor cu caracter personal, cu jurisdictie asupra Partilor;

Prelucrare inseamna orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau a unor seturi de Date Personale, prin mijloace automatizate sau nu, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, depozitarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea în alt mod la dispoziție, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Cerinte minimale de siguranta impuse inseamna masurile de siguranta speciale impuse de Legea aplicabila.

Operator de date cu caracter personal inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau dreptul intern;

Imputerncit inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentia sau alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.

Terță parte înseamnă toate persoanele sau organismele din afara fundatiei, responsabile cu procesarea. Prin urmare, terțele părți sunt, în special, furnizori de servicii externe.

Transfer către o terță parte reprezintă dezvăluirea de Date Personale de către fundatie către o Terță parte. Acest lucru poate avea loc prin acțiuni, furnizări pentru inspecție sau pentru restabilire.

FUNDATIA ENTREPRENATION informeaza persoanele vizate ca Fundatia Entreprenation, cu sediul in Putul lui Zamfir nr.36, inregistrata sub numarul 14635453, este operator al datelor sale personale. Datele de contact ale Entrepreneurship Academy:

Adresa :Semilunei 4-6, sector 2 Bucuresti
E-mail : info@entreprenation.ro

Orice cerere a persoanei vizate cu privire la datele sale personale poate fi adresata, in scris, la adresa de mai sus.

2. DATE PERSONALE PRELUCRATE DE ENTREPRENEURSHIP ACADEMY SI SCOPURILE PRELUCRARII

Entrepreneurship Academy prelucreaza urmatoarele categorii de date cu privire la angajatii sai cat si la vizitatorii locatiei situate in Semilunei 4-6, pentru urmatoarele scopuri:

2.1.Date a caror prelucrare are ca scop desfasurarea normala, in conditii de productivitate si eficiența, precum si in conditii de siguranta a activitatii entitatii, in conformitate cu obiectivele acesteia – Supraveghere video exterioara cladirii situate in Semilunei 4-6, pentru protejarea bunurilor societatii – Supraveghere video interioara a cladirii (holuri si zone de acces: intrare-iesire) situate in Semilunei 4-6, pentru asigurarea securitatii persoanelor

2.2.Categorii de date: caracteristicile fizice, data si ora intrarii/iesirii in/din cladire sau a situarii intr-un anumit loc intr-o perioada determinabila in timp.

3. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Temeiul prelucrarilor efectuate de catre Entrepreneurship Academy sunt:

■ Indeplinirea obligatiilor legale privind asigurarea pazei bunurilor si valorilor;

■ Interesul legitim al Entrepreneurship Academy, pentru ca activitatile in cladire sa se desfasoare in conditii de siguranta si securitate;

4. DURATA PRELUCRARII DATELOR

Datele se prelucreaza pe o perioada de aproximativ 30 de zile. Dupa aceasta perioada, dispozitivul de stocare se suprascrie. In cazuri specifice, daca este nevoie ca o parte a unei inregistrari sa fie pastrata o perioada mai lunga pentru a fi disponibila organelor de cercetare penala si/sau de Politie, precum si orice alte autoritati indreptatite sa faca o astfel de solicitare, aceea se va copia pe un dispozitiv extern si se va preda organelor abilitate.

5. IMPUTERNICITI

Entrepreneurship Academy prelucreaza datele cu ajutorul furnizorului care asigura mentenanta sistemului. Acesta are instructiuni clare de a nu prelucra datele in alte scopuri si alte moduri in afara de cele transmise de catre Entrepreneurship Academy.

6. DESTINATARII DATELOR

Entrepreneurship Academy, ca regula, nu comunica datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate altor entitati decat cele mentionate in prezenta nota de informare.

In cazul in care este necesara investigarea unor situatii, la cererea organelor de cercetare penala si/sau de Politie, precum si oricaror alte autoritati indreptatite sa faca o astfel de cercetare, Entrepreneurship Academy poate comunica acestora datele cu caracter personal relevante.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Persoana vizata are, in ce priveste datele personale pe care Entrepreneurship Academy le prelucreaza conform prezentei note de informare, drepturile enumerate mai jos. Drepturile se pot exercita printr-o solicitare scrisa adresata Entrepreneurship Academy, fie la adresa de e-mail info@entreprenation.ro.

1. Dreptul de a cere accesul la aceste date.

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la Entrepreneurship Academy o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, are acces la respectivele date, avand dreptul de a primi gratuit, o data pe an, o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii conform prezentei note de informare. Pentru orice alte copii solicitate, Entrepreneurship Academy are dreptul de a percepe o taxa. Persoana vizata poate solicita comunicarea informatiilor de mai sus in format electronic.

2. Dreptul de a cere rectificarea datelor.

In cazul in care datele pe care Entrepreneurship Academy le prelucreaza sunt incomplete/eronate, persoana vizata are dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care il privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

3. Dreptul de a cere stergerea datelor

Persoana vizata are dreptul de a cere Entrepreneurship Academy stergerea datelor personale care il privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Entrepreneurship Academy are obligatia de a sterge datele cu caracter personal care il privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

✔ Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

✔ Persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, daca nu exista un temei legal care da dreptul Entrepreneurship Academy sa pastreze datele.

✔ Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

4. Dreptul de a cere restrictionarea prelucrarii datelor personale.

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Entrepreneurship Academy restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in urmatoarele conditii:

✔ Daca contesta exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care sa permita Entrepreneurship Academy sa verifice exactitatea datelor

✔ Daca prelucrarea este ilegala

✔ Daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

5. Dreptul la opoziţie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere: Autoritatea de Supraveghere in Romania este Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu caracter personal.

FUNDATIA ENTREPRENATION

© Copyright 2020. EA All Right Reserved – Website created with 🧡 by Difrnt Agency